תקנון האתר

תנאי שימוש

* אתר- המוסד בו מוצבים הלוקרים.

** תקופת השכירות – ממועד הרישום ועד תום שנת הלימודים או הסמסמטר על פי העניין והאתר.

1. א. אתר האינטרנט של תאלי, משמש דרך נוספת להשכרה של לוקרים.

ב. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין תאלי. עקב כך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2. א. תאלי מאפשרת לך לשכור לוקרים באמצעות האתר, בדרך נוחה וידידותית.

ב. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה להקליד פרטים בסיסיים של התלמיד כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, ואז הופך המשתמש ל"מבצע פעולה". לאחר מכן יש לבחור את הלוקר המבוקש ולאחר מכן להכניס את פרטי בעל כרטיס האשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחים.

ג. במקרה של רכישת שובר ניתן לנצלו על בסיס מקום פנוי. במידה ולא יהיה באפשרותך לנצל את השובר תוך 30 יום תהא זכאי לקבל החזר כספי מלא. חברת תאלי שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השובר ולזכות את הלקוח בסך החיוב.

ד. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, הלקוח מתחייב להסדיר את התשלום מול חברת תאלי.

3. שמירה על סודיות המידע
מעבר לשימוש במידע שהנך מספק לצורך הרכישה, תאלי מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. תאלי תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. תאלי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר , על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, תאלי לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

להלן התקנון:

 • תאלי תמסור לך את הלוקר תוך 19 ימי עסקים לכל היותר ממועד הרישום בפועל, בכפוף לאישור האתר* והנהלתו,סמוך,ככל האפשר למיקום אותו ביקשת.
 • תאלי מבצעת את כל שירותי ההשכרה והאחזקה של הלוקרים באתר, וניתן לפנות למוקד השירות בכל נושא ובעיה הקשורה ללוקר. תאלי מתחייבת לטפל בפניה תוך 48 שעות מקבלתה.
 •  הלוקר הוא לשימושו האישי של התלמיד במשך שנת הלימודים ואינו ניתן להעברה ללא תיאום מראש.
 • התלמיד ישמור על שלמות הלוקר ונקיונו.
 • בתום תקופת השכירות** יש לפנות את הלוקר ולהשאירו נעול עם המנעול שנמסר ע"י החברה. תאלי לא תהיה אחראית על ציוד שהושאר בלוקר.
 • האחריות והשירות שמספקת תאלי כוללים ביטוח אחריות צד ג' לכל לוקר המוצב באתר, אך אינם כוללים אחריות לתכולה הלוקר או לציוד המונח בו.
 • תא לי רשאית לפתוח את הלוקרים לצורך תיקון הלוקר או לוקרים סמוכים או אם יתעורר חשש לסיכון כלשהו בלוקר או בתכולתו, או ע"פ בקשת האתר או בקשת השוכר.
 • דמי השימוש בסך 25 ש"ח עבור המנעול משולמים באופן חד פעמי. דמי השימוש מעניקים לך אחריות לתקופת השכירות לכל תקלה ונזק שיגרם למנעול. במקרה של אובדן יגבו דמי שימוש נוספים.
 • הנך רשאי לבטל את שכירות הלוקר עד לתאריך ה 31.12  של שנת ההשכרה.את הביטול יש לעשות בבקשה בכתב. הביטול נכנס לתוקף מרגע קבלת הבקשה בכתב. דמי הביטול הם באופן יחסי לתקופת השימוש ולא פחות מ – 50 ₪ ויהיו עד לתאריך ה 31.12 של אותה שנת השכרה.למען הסר ספק- שנת ההשכרה היא השנה בה בוצע החיוב.
 • התקשרותך עם תאלי פוטרת את הנהלת האתר מכל אחריות הקשורה להשכרת התא ו/או לשימוש בו.
 • ההסכמה לתנאים אלה הינה תנאי הכרחי להסכמתנו להשכיר את הלוקר.